Αρ.Πρωτ.:211/19-3-2019. Θέμα:«Γνωστοποίηση Ν.4602/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-2019)»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 19-3-2019

          Αριθμ.πρωτ.211

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Γνωστοποίηση Ν.4602/2019 (ΦΕΚΑ’45)  

  

  Σας διαβιβάζουμε το Ν.4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακών διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» για να λάβετε γνώση.

  Εφιστούμε την προσοχή σας στο αρ.56 με το οποίο τροποποιείται το αρ.2 παρ.6 του ν.2308/1995. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη ο υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηματογράφησης τις πράξεις και περιλήψεις ατελώς και χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων.

 

                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                             Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη

(Ο Ν.4602/2019 βρίσκεται στη μορφή .pdf)