Αρ.Πρωτ.:303/4-5-2015. Θέμα:«Ν.4321/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 32/21-3-15) & Ν.4324/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 44/29-4-15)»

sima_sullogou

 

 

          

           Θεσσαλονίκη 4-5-2015

           Αριθμ.πρωτ.303

     

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Ν.4321/2015και Ν.4324/2015

 

Σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε ο νόμος 4321/2015 «ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (ΦΕΚΑ’32) ο οποίος στα αρ.30 και 32 περιέχει διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

Στο άρθρο 30 προβλέπεται ότι στους οφειλέτες ατομικής εισφοράς στο ΕΤΑΑ δεν εφαρμόζεται η διάταξη του αρ.1 του Α.Ν.86/1967 (ΦΕΚΑ’136) που προβλέπει ποινικές κυρώσεις.

Στο δε αριθμ.32 του άνω νόμου προβλέπεται ότι η διάταξη του αρ.33 παρ.3 του ν.4141/2013 (ΦΕΚΑ’81) που προβλέπει την άμεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του δημοσίου ακόμη και αν ασκήθηκε ανακοπή κατά του πίνακα, εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4324/2015 «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ’44), ο οποίος με το αρ.19 παρ.2 προσθέτει την παρ.13β του αρθρ.28 του ν.4321/2015 και εντάσσει στις ρυθμίσεις του αρ.28 τους οφειλέτες του ΕΤΑΑ.

   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                  Η Πρόεδρος                            Η Γεν.Γραμματέας                   

 Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

(Οι Ν.4321 & 4324/2015 βρίσκονται στη μορφή .pdf)