Αρ.Πρωτ.:331/20-5-2019. Θέμα:«Διαβίβαση Ν.4611/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 73/17-5-2019)»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 20-5-2019

        Αριθμ.πρωτ.331                                                                  

                                   

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Διαβίβαση διάταξης Ν.4611/2019

 

 Σας διαβιβάζουμε το Ν.4611/2019 (ΦΕΚΑ΄73/17-5-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», για να λάβετε γνώση. 

 

                                                       Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

                                 Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Θεανώ Μαρέτη

(Ο Ν.4611/2019 βρίσκεται στη μορφή .pdf)