Αρ.Πρωτ.:438/1-6-2020. Θέμα:«Επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 1-6-2020

         Αριθμ.πρωτ.438

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και η διαδικασία της

                           αναγκαστικής εκτέλεσης

  

      Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α’ 104) ο Ν. 4690/2020 με τίτλο «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.“Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ανωτέρω νόμου, οι οποίες ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020, ρυθμίζονται τα θέματα για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα στις παραγράφους 11 έως 13 ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στους πλειστηριασμούς.

Συγκεκριμένα, στην παράγρ. 11 και ως προς τους πλειστηριασμούς που αφορούν στη κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020, αναφέρεται:

«Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται. Με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 954 και παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ), νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 31η.7.2020, τηρουμένων των νόμιμων προθεσμιών και ιδίως της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 954 και της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας (ιδίως του ν.δ. 17.07/13.08.1923, Α’ 224), εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσμίες ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ημέρα πληστειριασμού ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.

Εντός της αυτής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ο επισπεύδων υποχρεούται να προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού και για τους πλειστηριασμούς που ήδη ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό τηρουμένων των προθεσμιών των παραπάνω άρθρων.

Τα χρονικά διαστήματα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής, καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω, πλειστηριασμού, δεν υπολογίζονται στις άνω προθεσμίες της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954, της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α και της παρ. 1 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ. Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά τις 31.07.2020. Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 1η.9.2020 ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ».

Στην παράγρ. 12 του αυτού άρθρου ρυθμίζονται οι περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 934 ΚΠολΔ και συγκεκριμένα: «Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 934 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις».

Με τη δε παράγραφο 13 του ανωτέρω άρθρου, «οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως τις 15.6.2020, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτήν».

    

                             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου       Θεανώ Μαρέτη

(Ο Ν.4690/2020 βρίσκεται στη μορφή .pdf)