Αρ.Πρωτ.:449/22-6-2018. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίων (ΠΟΛ.1116, 1115, 1109 & 1113/2018) αρμοδιότητας Α.Α.Δ.Ε. - Ν.4549/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 105/14-6-2018)»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 22-6-2018                              

         Αριθμ.πρωτ.449

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίων αρμοδιότητας Α.Α.Δ.Ε.

 

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας:

  • Την ΠΟΛ.1116/19-6-2018 (ΦΕΚΒ’2319/2018) που αφορά τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ καθώς και οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017.
  • Το Ν.4549/14-6-2018 (ΦΕΚΑ’105/2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» και την ΠΟΛ.1115/2018 που αφορά την κοινοποίηση των διατάξεων του αρ.23 άνω νόμου σύμφωνα με το οποίο μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ προστίθενται τέσσερα εδάφια ως εξής:

«Η δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά  απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων μερών από την κατάθεσή της και επιδίδεται τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η απόφαση  εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργάσιμων  ημερών από τη συζήτηση της αίτησης. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού. Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ιδίως  τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων  εκτιμητών, και παραθέτει λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή.»

Επίσης εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 111  του άνω Ν.4549/2018 που αφορά τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. και ειδικότερα καθορίζει ότι ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται α) το τίμημα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει από τον αγοραστή κλπ… ο υποκείμενος σε Φ.Π.Α., β) σε περίπτωση πλειστηριασμού, το εκπλειστηριάσμα και γ) σε παράδοση της αντιπαροχής από τον εργολάβο στον οικοπεδούχο, η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί σ’αυτά.

  • Την ΠΟΛ.1109/7-6-2018 που αφορά θέματα φορολογίας κεφαλαίου και ειδικότερα σχετικά με την αναβολή φορολογίας απαλλοτρούμενου/ρυμοτομούμενου ακινήτου και την καταχώρηση-μεταγραφή πράξης εκ μέρους του έχοντος έννομο συμφέρον άνευ υποβολής δήλωσης στην Δ.Ο.Υ.
  • Την ΠΟΛ.1113/12-6-2018 που αφορά τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

 

                                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                        Θεανώ Μαρέτη

(Οι ως άνω σχετ. Υπουργικές Αποφάσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)