Αρ.Πρωτ.:526/27-7-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων [Υπουργική Απόφαση με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/ 6888/19-7-2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 3017/26-7-2018)]»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 27-7-2018                              

            Αριθμ.πρωτ.526

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών  διαγραμμάτων

   Σχετ.: Η με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19-7-2018 Υπουργική Απόφαση

 

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας τη με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/ 6888/19-7-2018  (ΦΕΚ τ.Β’ 3017/26-7-2018) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»-Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/2016 (Α΄ 136)» (Β΄ 2216).

Προς διευκόλυνσή σας, σας στέλνουμε και το κείμενο του αρ.40 του Ν.4409/2019 όπως ισχύει σήμερα.

 

                                           Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

       Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)