Αρ.Πρωτ.:587/30-9-2015. Θέμα:«Παράταση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης – ΠΟΛ.1204/4-9-2015 – Υπουργική Απόφαση 1258/2015»

sima_sullogou

 

 

 

            Θεσσαλονίκη 30-9-2015

            Αριθμ.πρωτ.587

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Παράταση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης – ΠΟΛ.1204/4-9-2015 –

          Υπουργική Απόφαση 1258/2015

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

      α) Την Κ.Υ.Α.70905/29-9-15 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2110/29-9-2015) με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015.

      β) Την ΠΟΛ.1204/4-9-2015 (ΦΕΚ Β 2077/23-9-2015), η οποία τροποποιεί την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1056/11-5-2010 (ΦΕΚ 712 Β) για την καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά. Το ποσό πάνω από το οποίο οι οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία πρέπει να καταβάλλονται με επιταγή καθορίζεται πλέον για όλους στα διακόσια (200,00) ευρώ και

      γ) Την Υ.Α. υπ’ αριθμ.πρωτ.Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/25-9-2015 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2100 Β) που αφορά τη δυνατότητα πρόωρης μερικής λήξης προθεσμιακής κατάθεσης για αγορά ακινήτου, υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις. 

 

                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας 

                   Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Οι ως άνω Υπουργ. Αποφάσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)