Αρ.Πρωτ.:588/31-5-2016. Θέμα: Π.Δ.59/24-5-2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 95/27-5-2016) «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας»

sima_sullogou

 

 

           Θεσσαλονίκη 31-5-2016         

           Αριθ.πρωτ.588

           

 

            

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

   

      Θέμα: Προσδιορισμός αξίας κατασχεμένου ακινήτου

      Σχετικό: Το Π.Δ. 59/24-5-2016

 

       Σας αποστέλλουμε το Π.Δ. 59/24-5-2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 95/27-5-2016) «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας», για να λάβετε γνώση.

      Θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άνω Π.Δ. στην πράξη.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

          Η Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το Π.Δ.59/2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)