Αρ.Πρωτ.:615/19-11-2021. Θέμα:«Εντολές πληρωμής εκπλειστηριασμάτων»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 19-11-2021

          Αριθμ.πρωτ.615

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

                       Θέμα: Εντολές πληρωμής εκπλειστηριασμάτων

                        Σχετ.: Το με αριθμ.πρωτ.89635/14-10-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών

                                   & Δανείων

 

 Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.89635_21/14-10-2021 έγγραφο του Καταστήματος Θεσσαλονίκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας                           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)