Αρ.Πρωτ.:67/22-1-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1011/18-1-2018 - Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος»

sima_sullogou

 

    Θεσσαλονίκη 22-1-2018

    Αριθμ.πρωτ.67

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Προσδιορισμός εμπορικής αξίας εκπλειστηριασθέντων ακινήτων

    

     Σας αποστέλλουμε την ΠΟΛ.1011/18-1-2018, με θέμα: «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος», για να λάβετε γνώση.

          

                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

                      Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ΠΟΛ.1011/18-1-2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)