Αρ.Πρωτ.:6/2-1-2018. Θέμα:«Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 2-1-2018

       Αριθμ.πρωτ.6

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

      

Σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚΒ’4640/29-12-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Υ.Α. με αριθμ.οικ.62134/4100/2017 και το ΦΕΚΒ’4643/29-12-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1223/2017, που αφορούν τη ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Δημόσιο, έως και 120 δόσεις.

1. Για τη διευκόλυνσή σας, σε ότι αφορά την ΠΟΛ.1223 επισημαίνουμε:

α) Τις διατάξεις του στοιχείου β’ της παρ.1 και την παρ. 2 του άρθρου 2.

β) τη διάταξη του στοιχείου γ’ του αρθρ.3, σύμφωνα με την οποία στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γενικό Αρχείο αιτήσεων αρ.13 του ν.3869/2010)

γ) τη διάταξη του άρθρου 7.

Σύμφωνα με το αρ.14 προβλέπεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της άνω απόφασης η 1-2-2018.

2. Σε ότι αφορά την Υ.Α.  με αριθμ.οικ.62134/4100/2017 επισημαίνουμε:

α) Τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ.1 και την παρ.2 του άρθρου 2.

β) τη διάταξη του εδαφίου γ’ του αρθρ.3, σύμφωνα με την οποία στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γενικό Αρχείο αιτήσεων αρ.13 του ν.3869/2010)

γ) τη διάταξη του άρθρου 7.

Η έναρξη ισχύος της άνω απόφασης είναι η ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ ήτοι 29-12-2017.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Αντιπρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                            ασκούσα καθήκοντα Προέδρου

                                    Μαρία Χαλκίδου                               Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Οι ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)