Αρ.Πρωτ.:743/21-6-2017. Θέμα:«Διενέργεια πλειστηριασμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Ν.4475/2017 και Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ.πρωτ.46904 & 41756/2017)»

sima_sullogou

 

 

          Θεσσαλονίκη 21-6-2017

          Αριθμ.πρωτ.743

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διενέργεια πλειστηριασμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

                  

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας:

α) Το Ν.4475/12-6-2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 83/12-6-2017), ο οποίος στο Γ΄ Μέρος/Λοιπές Διατάξεις περιέχει άρθρα σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και

β) Τη με αριθμ.πρωτ.46904οικ./12-6-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 2030/13-6-2017) ‘’Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη «Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων»’’.

                                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                           Η Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

                                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                       Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4475/2017 και οι ως άνω αναφερόμενες Υπ. Αποφάσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)