Αρ.Πρωτ.:749/26-11-2018. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. τη Δευτέρα 10-12-2018»

sima_sullogou

 

 

        Θεσσαλονίκη 26-11-2018

        Αριθμ.πρωτ.749

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Μετά από αίτημα εξήντα ενός (61) συμβολαιογράφων μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. προς το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέματα: «α) Το σύννομο ή μη της διενέργειας ελέγχων εκ μέρους της ΑΑΔΕ όσον αφορά την από εμάς (άμισθους δημόσιους λειτουργούς) ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, του τρόπου διενέργειας αυτών και της επιβολής προστίμων, που αντιβαίνουν στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, β) Την προώθηση σε κάθε αρμόδια Αρχή αιτήματος του Σώματος για άμεση αναστολή των διενεργούμενων ελέγχων, την σύνταξη ψηφίσματος επί του άνω επιμέρους αιτήματος, τον ορισμό – εκλογή μελών του Σώματος για εκπροσώπηση σε κάθε αρμόδια Αρχή σε σχέση με τα αιτήματα και τις προτάσεις μας, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά από διαλογική συζήτηση, καθώς και γ) Την λήψη αποφάσεων σε σχέση για την περαιτέρω έννομη στάση του Σώματος»

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,  σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με θέματα που έθεσαν οι αιτούντες την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι:

«α) Το σύννομο ή μη της διενέργειας ελέγχων εκ μέρους της ΑΑΔΕ όσον αφορά την από εμάς (άμισθους δημόσιους λειτουργούς) ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, του τρόπου διενέργειας αυτών και της επιβολής προστίμων, που αντιβαίνουν στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας,

β) Την προώθηση σε κάθε αρμόδια Αρχή αιτήματος του Σώματος για άμεση αναστολή των διενεργούμενων ελέγχων, την σύνταξη ψηφίσματος επί του άνω επιμέρους αιτήματος, τον ορισμό – εκλογή μελών του Σώματος για εκπροσώπηση σε κάθε αρμόδια Αρχή σε σχέση με τα αιτήματα και τις προτάσεις μας, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά από διαλογική συζήτηση, καθώς και

γ) Την λήψη αποφάσεων σε σχέση για την περαιτέρω έννομη στάση του Σώματος»

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

  Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.82 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Η Πρόεδρος

       Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου