Αρ.Πρωτ.:78/24-1-2018. Θέμα:«Κοινοποίηση ν.4512/2018»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 24-1-2018

        Αριθμ.πρωτ.78

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Κοινοποίηση ν.4512/2018

 

Σας κοινοποιούμε το Ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε ΦΕΚΑ’5/17-1-2018, για να λάβετε γνώση.

Επισημαίνουμε τα άρθρα με συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον:

α) αρθρ.1-42 διατάξεις σχετικά με την δημιουργία νέου φορέα για την υλοποίηση και λειτουργία του Κτηματολογίου.

β) αρθρ.43-72 σχετικά με την λειτουργία λατομείων και μίσθωση σχετικών εκτάσεων.

γ) αρθρ.168 σχετικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

δ) αρθρ.176 επ. τροποποίηση Κ.Πολ.Δ.

ε) αρθρ.178 επ. σχετικά με την διαμεσολάβηση.

στ) αρθρ.207 και 208 τροποποίηση Κ.Πολ.Δ.

ζ) αρθρ.209 τροποποίηση Κώδικα Συμβολαιογράφων.

η) αρθρ.404 και 405 σχετικά με ΚΕΔΕ

 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                      Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4512/2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)