Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.291/1910121/4-3-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:291/1910121/4-3-2019