Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.855/1930269/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:855/1930269/4-6-2019