Αρ.Πρωτ.:20/12-1-2022. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., με τηλεδιάσκεψη, την Κυριακή 30-1-2022

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 12-1-2022

           Αριθμ.πρωτ.20                                                                            

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε  τακτική  Γενική Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11 π.μ., ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2020.

3.Λήψη απόφασης για τον ισολογισμό και τον απολογισμό εσόδων-εξόδων των οικονομικών ετών 2020 και 2021 και τον προϋπολογισμού του έτους 2022.

4. Έκθεση Ελεγκτών για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Εκλογή Ελεγκτών για το έτος 2022.

6. Ενημέρωση.

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11 π.μ.με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τα έγγραφα για τα οποία πρέπει να παρθεί απόφαση σύμφωνα με τα θέματα 2, 3 και 4 της παρούσης, θα σταλούν στα μέλη εκ των προτέρων με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Επίσης θα σταλούν και οι σχετικές οδηγίες και οι σύνδεσμοι για τον τρόπο σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο ψηφοφορίας.

 

                                                               Ο Πρόεδρος

                                                           Δημήτριος Τζίμας