Αρ.Πρωτ.:61/16-1-2024. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., την Κυριακή 28-1-2024»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 16-1-2024

           Αριθμ.πρωτ.61                                                                          

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε  τακτική  Γενική Συνέλευση στις 28 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης και συμμετοχής με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής  Συνέλευσης έτους 2023.

3.Λήψη απόφασης για τον ισολογισμό και τον απολογισμό εσόδων-εξόδων των οικονομικών ετών 2023 και του προϋπολογισμού του έτους 2024.

4. Έκθεση Ελεγκτών για τα οικονομικά έτη 2023 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Εκλογή Ελεγκτών για το έτος 2024.

6. Ενημέρωση.

 Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11 π.μ. με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 Τα έγγραφα για τα οποία πρέπει να παρθεί απόφαση σύμφωνα με τα θέματα 2, 3 και 4 της παρούσης, θα σταλούν στα μέλη εκ των προτέρων με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 

                                                             Ο  Πρόεδρος

                                                           Δημήτριος Τζίμας