Αρ.Πρωτ.:2/4-1-2016. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Κυριακή 31-1-2016»

sima_sullogou

 

          

              Θεσσαλονίκη 4-1-2016

              Αριθμ.πρωτ.2

 

                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105  Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε  τακτική  Γενική Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τα εξής θέματα:

1.Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής  Συνέλευσης.

2.Λήψη απόφασης για τον ισολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους και προϋπολογισμό του έτους 2016.

3.Λήψη απόφασης για τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους  και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Εκλογή Ελεγκτών για το έτος 2016.

5.Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2015.

6.Ενημέρωση των συναδέλφων

α) για τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν και αφορούν την πορεία του κλάδου  και

β) για τις δραστηριότητες  του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

  Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.79 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η  Πρόεδρος    

  Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση