Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1096/1937871/18-7-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 σε περιοχές της Π.Ε. Σερρών»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1096/1937871/18-7-2019