Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1170/2015454/20-5-2020. Θέμα:«Παράταση άρσης εφαρμογής αρθρ.5 του ν.2308/95 για ορισμένο χρόνο για τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. Βρουχά, Λούμα και Σκινιά του Ν.Λασιθίου»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1170/2015454/20-5-2020