Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1177/1941241/13-8-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1177/1941241/13-8-2019