Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1271/2016316/28-5-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα του Δήμου Αθηναίων»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ1271/2016316/28-5-2020