Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1310/1946577/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1310/1946577/25-9-2019