Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1521/1955300/18-11-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1521/1955300/18-11-2019