Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1699/2020909/26-6-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Π.Ε. Κοζάνης και Πιερίας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ1699/2020909/26-6-2020