Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1700/2021000/25-6-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα της Π.Ε. Κιλκίς»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ1700/2021000/25-6-2020