Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2127777/ΔΚ1138/9-7-2021. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Αθύρων και Ραχώνας Πέλλας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2127777/ΔΚ1138/9-7-2021