Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2127784/ΔΚ1139/9-7-2021. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης της πρώην Κοινότητας Κρανέας Πέλλας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2127784/ΔΚ1139/9-7-2021