Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ3263/2239347/3-8-2022. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου και Ορεστίδος της Π.Ε. Καστοριάς & των Δήμων Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ3263/2239347/3-8-2022