Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.3421/1956985/26-11-2019. Θέμα:«Άρση εφαρμογής αρθρ.5 του ν.2308/95 για ορισμένο χρόνο για τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. Βρουχά, Λούμα και Σκινιά του Ν.Λασιθίου»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:3421/1956985/26-11-2019