Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.612/1921128/17-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:612/1921128/17-4-2019