Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.653/1922919/23-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Πιερίας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:653/1922919/23-4-2019