Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.663/1922911/23-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:663/1922911/23-4-2019