Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.885/1930439/5-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:885/1930439/5-6-2019