Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.913/1931085/6-6-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:913/1931085/6-6-2019