Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.967/1932566/13-6-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:967/1932566/13-6-2019