Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1725508/13-9-2017. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των περιοχών των Καλλικρατικών Δήμων Αλμωπίας και Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚΧΑ.1725508/13-9-2017