Παρουσίαση της διαδικασίας σύνταξης ψηφιακών πράξεων και ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, όπως εφαρμόζεται από την γαλλική συμβολαιογραφία (Β' μέρος)

Εκδήλωση