Παρουσίαση της διαδικασίας σύνταξης ψηφιακών πράξεων και ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, όπως εφαρμόζεται από την γαλλική συμβολαιογραφία (Α' μέρος)

Εκδήλωση