Αρ.Πρωτ.:29/13-1-2015. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ.»

sima_sullogou

 

 

 

            Θεσσαλονίκη  13-1-2015

            Αριθμ.πρωτ.29

 

      

                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105  Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε  τακτική  Γενική Συνέλευση στις 25 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τα εξής θέματα:

 

1.Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής  Συνέλευσης.

2.Λήψη απόφασης για τον ισολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους και προϋπολογισμό του έτους 2015.

3.Λήψη απόφασης για τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους  και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Εκλογή Ελεγκτών για το έτος 2015.

5.Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2014.

6.Ενημέρωση των συναδέλφων

α) για τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν και αφορούν την πορεία του κλάδου  και

β) για τις δραστηριότητες  του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

 

       Επειδή λόγω των βουλευτικών εκλογών που θα διενεργηθούν την ίδια ημέρα  είναι βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η Συνέλευση, η

 

 τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη

                             Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

 

στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

                                                        Η  Πρόεδρος    

                                             Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση