Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.118/12-3-2020 - Καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

sima_sesse                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ       

                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 118

                                           ΠΡΟΣ

                                                                                            Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                            της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Γεώργιος Πούλιος

 

Θέμα: «Καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 9/2020 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο, ημέρα Παρασκευή, 13-03-2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

 Επίσης υπενθυμίζουμε, ότι η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μέσω του ιστότοπου https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml, με την χρήση των κωδικών του TAXIS και του ΑΜΚΑ. Πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό έχουμε και από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/epilego/.

 Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020. 

 Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη, όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

 Όσοι από εμάς δεν επιλέξουμε ασφαλιστική κατηγορία, κατατασσόμαστε υποχρεωτικά στη πρώτη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας