Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.165/23-4-2021 - Αποκλειστικά ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου από 26-04-2021 – Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει

sima_sesse                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα 23 Απριλίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 165

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Αποκλειστικά ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου από 26-04-2021 – Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2114563/22-04-2021 έγγραφο του το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ανακοίνωσε, ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, από τις 26.4.2021 θα εκδίδει πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) με ηλεκτρονικό τρόπο αποκλειστικά.

Η υπηρεσία έκδοσης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ktimatologio.gov.gr/. Στην ανακοίνωση αυτή, επισυνάπτεται έγγραφο Οδηγιών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογαφούμενου ακινήτου (άρθρ. 5 Ν. 2308/1995) καθώς και υπόδειγμα του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Από τις Οδηγίες, το πλήρες κείμενο των οποίων επισυνάπτεται στην παρούσα, επισημαίνονται τα εξής :

Περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, όπου ορίζεται ότι για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου που διαχειρίζεται ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ο αιτών εισάγει τους κωδικούς που διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet.

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εκδίδεται από τον Φορέα, η δε πληρωμή του πραγματοποιείται μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του με την καταβολή παγίου τέλους 5 ευρώ μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Στις οδηγίες γίνεται υπενθύμιση ως προς τα οριζόμενα στο άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995 (σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό, συνέπειες μη προσκόμισής του, κ.λπ.).

Ρητή αναφορά γίνεται στα εκδοθέντα μέχρι την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, όπου αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κτηματογραφούμενου ακινήτου πριν την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, αυτά παραμένουν σε ισχύ».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)