Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 16η/6-4-2021 «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ.83 ν.4490/2021 (Α΄ 48 /31-3-2021)»

sima_sesse                                             ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της

                                             υπ' αριθμ. 15 εγκυκλίου

                                                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16η

                                             Αθήνα 6 Απριλίου 2021

                                             Αριθμ. Πρωτ. 127                                                               

                         

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα                   Προς

Τηλέφωνα       : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90                              Όλους τους συμβολαιογράφους

FAX               : 210 384 8335                                                            της χώρας

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑΠλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ.83 ν.4490/2021 (Α΄ 48 /31-3-2021)»

 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 15/02-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/02-04-2021) Εγκυκλίου μας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 475/2021 ανακοίνωση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308), επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του ανωτέρω άρθρου σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του αυτού άρθρου.

 Α. Σύμφωνα με το εδ. α' της παρ. 11 του άρθρ.83 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρα έως τις 13-05-2021 ματαιώνονται.

 Ειδικότερα, για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος, στο εδ. β΄ της παρ. 11 του άρθρ.83 Ν. 4490/2021, ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι και την 30.4.2021 και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1, την περ.γ’ της παρ.2 του άρθρ. 954 και την παρ.2 του άρθρ. 993 ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών της περ. ε’ της παρ.2 του άρθρ. 954, του άρθρ. 973, της παρ.2 του άρθρ. 993 ΚΠολΔ, της παρ.2 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/ 13.8.1923 (Α’224).

 Επομένως, ο επισπεύδων μπορεί μέχρι της 30.04.2021 να προβεί σε δήλωση προσδιορισμού νέου πλειστηριασμού, τηρώντας τις εξής προθεσμίες:

 1) Εάν η προθεσμία των 45 ημερών για την άσκηση ανακοπής κατά των προγενέστερων του πλειστηριασμού πράξεων είχε παρέλθει πριν την 7/11/2020, ή είχε ασκηθεί ανακοπή αλλά αυτή συζητήθηκε, τότε ο επισπεύδων δικαιούται να ορίσει νέα ημερομηνία πλειστηριασμού τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρ.973 ΚΠολΔ και πριν την 16η Ιουλίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι –στην περίπτωση αυτή– εάν ο επισπεύδων δώσει εντολή λ.χ. στις 12/4, ο πλειστηριασμός μπορεί να προσδιοριστεί και στις 13/6/2021.

 2) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επισπεύδων δύναται να ορίσει νέο πλειστηριασμό ήτοι την 16.07.2021 κατά παρέκκλιση των προθεσμιών του άρθρ.973 ΚΠολΔ.

 Β. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρ. 84 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 13.05.2021 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ, δηλαδή των 60 και 60 ημερών αντιστοίχως.

 Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

 Γ. Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και την 13.5.2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

 Στην ανωτέρω ειδική διάταξη υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

 Δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 ΚΥΑ απόφαση, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308/03.04.2021) δεν αναστέλλονται οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας παρέπεται ότι από την ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω απόφασης 06.04.2021 (άρθρ.14 ΚΥΑ ειδικώς ως προς το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρ. 1 της ΚΥΑ), δύνανται να περαιώνονται οι μετά την διενέργεια του πλειστηριασμού εκκρεμείς πράξεις εκτέλεσης (π.χ. έκδοση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, σύνταξη και επίδοση πίνακα κατάταξης, εξόφληση δανειστών κ.λπ.).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας