Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου-Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2664/1998»

sima_sesse                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17η

          Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 138

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΝΔ 703/1914478/19.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με θέμα:  «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2664/1998».

Συγκεκριμένα με το Ν.4602/2019 (Α΄45) και ειδικότερα με τα άρθρα 57 και 90 τροποποιούνται διατάξεις του Ν.2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σημειώνεται ότι με τον ίδιο ως άνω νόμο και συγκεκριμένα με το άρθρο 56  αυτού, επήλθαν τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2308/1995 για την κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)