Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/15-4-2021 «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 83 ν. 4490/31-03-2021 (ΦΕΚ 48 /31-3-2021 τεύχ. Α’)»

sima_sesse                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18η

            Αθήνα 15 Απριλίου 2021

            Αριθμ. Πρωτ. 139

                                           Προς

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                            της Χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη (22210 24 100)

                     Βασιλική Αραχωβίτη (210 330 7453)

                     Γεώργιος Πούλιος (210 330 7481)

 

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 83 ν. 4490/31-03-2021 (ΦΕΚ 48 /31-3-2021 τεύχ. Α’)»

 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια των με αριθμούς 15/02-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/02-04-2021) και 16/06-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 127/06-04-20021) Εγκυκλίων μας, επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του αυτού άρθρου σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του αυτού άρθρου.

 α. Το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με το οποίο, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 07.11.2020 έως 13.5.2021 ματαιώνονται,  αφορά τους πλειστηριασμούς που ματαιώνονται για πρώτη φορά.

 β. Σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 13-05-2021 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ (ήτοι 60 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της ανακοπής) και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ (ήτοι 60 ημέρες από την συζήτηση της ανακοπής). Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

 γ. Όσον αφορά την παρ. 12 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με την οποία, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού  διαστήματος της αναστολής, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή, επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16η.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 16η.07.2021 επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

 δ. Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρ. 973, την παρ. 4 του άρθρ. 1006 και την παρ. 4 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ, ήτοι οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί να διεξαχθούν κατόπιν δήλωσης συνέχισης έως την 13-05-2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στην διάταξη αυτή, δηλ. για κινητά/ακίνητα 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης και για πλοία/αεροσκάφη η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά παρόδου 20 ημερών από τη δήλωση συνέχισης.

 Στην ανωτέρω ειδική διάταξη ρητώς ορίζεται ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον επαρκούν οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 973 και 1011Α ΚΠολΔ.

 ε.  Στην παράγραφο 1 περ.α) του άρθρου 83 του ανωτέρου νόμου  ορίζεται ότι οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, η οποία είναι η 06η-04-2021, δεν υπολογίζονται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξωδίκων πράξεων καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον –μεταξύ άλλων– και των συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού. Μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, ήτοι μετά την 06η-04-2021 οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες αυτές που ανεστάλησαν κατά τα ανωτέρω, ΔΕΝ συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον 10 ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

 Η διάταξη αυτή, αφορά και έχει εφαρμογή κυρίως σε πράξεις της μετά την κατάσχεση προδικασίας του πλειστηριασμού, οι οποίες δεν  έχουν λάβει χώρα μέχρι την 07η-11-2020 ενώπιον συμβολαιογράφου.  Ενδεικτικώς αναφέρουμε εν προκειμένω την προθεσμία των οκτώ ημερών του άρθρ. 955 παρ. 2 ΚΠολΔ, από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης των κινητών για την κατάθεση από τον δικαστικό επιμελητή στον συμβολαιογράφο του εκτελεστού τίτλου και των λοιπών εγγράφων. Παράδειγμα: Αν η περάτωση της κατάσχεσης είχε γίνει την 03η -11-2020 τότε, έως την 07η-11-2020 είχαν «τρέξει» τέσσερις ημέρες από την τασσόμενη οκταήμερη προθεσμία του άρθρ. 955 παρ. 2 . Το υπόλοιπο της οκταήμερης προθεσμίας ξεκινά να «τρέχει» από την 06-04-2021 και σε αυτήν προστίθεται το χρονικό διάστημα των 10 ημερών που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρ. 83 του   ν. 4790/2021.

 Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και η προθεσμία των δέκα ημερών του άρθρ. 995 παρ. 4 ΚΠολΔ για την κατάσχεση των ακινήτων.

 Αντιστοίχως υπολογίζονται οι προθεσμίες του άρθρ. 995 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπου προβλέπεται προθεσμία πέντε ημερών από την περάτωση της κατάσχεσης των ακινήτων  για  την επίδοση από τον δικαστικό επιμελητή στον υποθηκοφύλακα του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης.

 Οι  βάσει των κατασχέσεων αυτών πλειστηριασμοί θα έχουν προσδιοριστεί μετά πάροδο 7 μηνών από της ημερομηνίας της κατασχέσεως ήτοι μετά την 13-05-2021, οπότε λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021 (ιδ. ανωτέρω υπό στοιχ. β). 

 Επίσης, η διάταξη αυτή της παραγράφου 1 περ.α) του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021 περί των αναστολών εφαρμόζεται και στην περίπτωση του άρθρ. 972 ΚΠολΔ, όπου ορίζεται η δεκαπενθήμερη προθεσμία της αναγγελίας των δανειστών μετά τον πλειστηριασμό. Παράδειγμα: Σε περίπτωση που η δεκαπενθήμερη αυτή προθεσμία ανεστάλη κατά την 07-11-2020, συνεχίζει να «τρέχει» μετά την 06η-04-2021 και στο υπόλοιπο της προθεσμίας αυτής προστίθεται η προθεσμία των 10 ημερών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 περ.α) του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021. 

Σημειώνεται ότι:

Οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρονται στη διενέργεια πλειστηριασμών. Λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επιτρέπονται.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας