Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/4-6-2024 «Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 63 του Ν.2214/1994 περί κοινοποίησης προγράμματος πλειστηριασμού ή αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ή δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων που βαρύνονται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων»

sima_sesse                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18η

       Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024

       Αριθμ. Πρωτ. 395

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 63 του Ν.2214/1994 περί κοινοποίησης προγράμματος πλειστηριασμού ή αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ή δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων που βαρύνονται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι με το άρ.103 Ν.5014/2024 τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 63 του Ν.2214/1994 περί κοινοποίησης προγράμματος πλειστηριασμού ή αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ή δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων που βαρύνονται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ειδικότερα, με το άρ.103 Ν.5014/2024 (Α΄58) προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 63 Ν.2214/1994, που αφορά στην υποχρέωση όποιου επισπεύδει πλειστηριασμό με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επί ακινήτου που βαρύνεται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να κοινοποιεί με δικαστικό επιμελητή, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού και με ποινή ακυρότητάς του, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού ή του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης ή της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού.

Ειδικότερα, η παρ.1 του άρθρου 63 Ν.2214/1994, μετά την τροποποίησή του με το άρ.103 Ν.5014/2024, έχει ως εξής:

Άρθρο 63

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 1468/1984

(ΦΕΚ 109 Α`)

«1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες, τα δικαστικά, διοικητικά, οικονομικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Απαλλαγές που προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου, από το παράβολο για άσκηση ένδικων μέσων, για την εισφορά υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, για το δικαστικό ένσημο αντιγράφων και για τα δικαιώματα υπέρ των έμμισθων υποθηκοφυλάκων, ισχύουν και για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για την είσπραξη των απαιτήσεών του και γενικά των εσόδων του εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει επί αναγκαστικού πλειστηριασμού τα προνόμια κατάταξης του Δημοσίου των άρθρων 975 αριθ. 5, 977, 1007 του ΚΠολΔ και του άρθρου 62 του ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, Α` 190). Όποιος επισπεύδει πλειστηριασμό με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επί ακινήτου που βαρύνεται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κοινοποιεί με δικαστικό επιμελητή, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού και με ποινή ακυρότητάς του, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού ή του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης ή της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας