Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/17-5-2016 - Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

sima_sesse                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21η

 

       Αθήνα, 17 Μαΐου 2016

       Αριθμ. πρωτ. 271

 

                                       Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90

FAX            : 210-3848335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας τον Ν. 4387/11-5-2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τευχ. Α) με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Ιδιαίτερη προσοχή εφιστούμε στα άρθρα 39 (Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών), 41 (Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης), 43, (Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών), 74-85 και 90 (Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και έναρξη ισχύος τους), 98 (Μεταβατική ρύθμιση – Εισφορές αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α.) και 122 (Έναρξη ισχύος του νόμου).

  Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωση, καθώς και αποστολή πινάκων και συγκριτικών στοιχείων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας

(Ο Ν.4387/11-5-2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)