Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/18-5-2016 «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσιεύσεως αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)»

sima_sesse                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  22η

                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                 (Λόγω λανθασμένης χρονολογίας)

            Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

            Αριθμ. πρωτ. 275

                                             Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                             της χώρας


Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 1/5/2016 ισχύει το υπ’ αριθμ. 67/2015 Π.Δ. (ΦΕΚ 110/2015 τευχ. Α’) «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσιεύσεως αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)».

Επομένως από της ημερομηνίας αυτής (1/5/2016) οι δημοσιεύσεις αποσπασμάτων κατασχετήριων εκθέσεων κ.λπ. που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 954 παρ. 4 εδ. γ, 955 παρ. 2 εδ. β, 965 παρ. 5 εδ. θ, 973 παρ. 1 εδ. γ και παρ. 3 εδ. δ και 995 παρ. 4 εδ. β του ΚΠολΔικ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23-7-2015 τευχ. Α) και ισχύει, δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνον στην ιστoσελίδα δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Επισημαίνεται ότι την επιμέλεια και ευθύνη των εν λόγω δημοσιεύσεων αυτών ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών έχει ο δικαστικός επιμελητής, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρ. 965 παρ. δ εδ. θ (αναπλειστηριασμός λόγω μη καταβολής του πλειστηριάσματος), 973 παρ. 1 εδ. γ (επίσπευση πλειστηριασμού λόγω ματαίωσης του αρχικού), 973 παρ. 3 εδ. δ (Σημ. Συλ. ορθότερα εδ. ε) (επίσπευση πλειστηριασμού από άλλον δανειστή) για τις οποίες την ευθύνη και επιμέλεια έχει ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος – συμβολαιογράφος.

Σας κοινοποιούμε και

1)      Το υπ’ αριθμ. 67/2015 Π.Δ.,

2)      Την υπ’ αριθμ. 429/28-4-2016 εγκύκλιο του Ταμείου Νομικών και Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών, τα οποία θα βρείτε και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://deltio.tnomik.gr/, και

3)      Παράδειγμα δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης κ.λπ., το οποίο εκτυπώθηκε μέσω της εφαρμογής.

           

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω συνημμένα έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)