Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.264/31-5-17 - Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.41756οικ/26-5-2017 στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1884/30-5-2017)

sima_sesse

 

     Αθήνα 31 Μαΐου 2017

     Αριθμ. πρωτ. 264

                                   Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την με αριθμ. 41756 οικ/26.05.2017 (Φ.Ε.Κ. 1884/30.05.2017 τ.Β’) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων  για να λάβετε γνώση.

                                                             Με τιμή

                                                          Ο Πρόεδρος

                                                      Γεώργιος Ρούσκας

(Η σχετ. απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης βρίσκεται στη μορφή .pdf)